عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه زبان انگلیسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

PhD in Applied Linguistics

Applied Linguistics, Psycholinguistics, Research

HOD of English Department, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
Hamadan
1344
09183130342