عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

رشته و مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری.
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران.دانش آموخته ممتاز ، و نفر سوم دوره، با معدل کل 11/ 17 و نمره پایان نامه 19/63 در سال 1379
کارشناس پرستاری از دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی همدان در سال 1374

سوپروایزر آموزشی و بالینی و پرستار کنترل عفونت بیمارستان شهید مباشر کاشانی طی سالهای 1379 الی 1383 .
عضو کمیته داوری مقالات در همایش تازه های پرستاری دربخشهای ویژه در سال 1382 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
عضو کمیته علمی همایش منطقه ای تازه های پرستاری دربخشهای ویژه سال 1382 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
عضو کمیته علمی واجرایی سمینار بیماریهای عفونی در سال 1384 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
عضو کمیته داوری مقالات در همایش بیماریهای عفونی در سال 1384 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

عضو کمیته داوری مقالات در همایش سلامت زنان در سال 1390 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
عضو کمیته علمی در همایش سلامت زنان در سال 1390 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
دبیر علمی همایش دانشجویی بیماریهای مزمن غیر واگیر، بیماری قرن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، اردیبهشت ماه 1392.
عضو کمیته علمی و اجرایی همایش دانشجویی بیماریهای مزمن غیر واگیر، بیماری قرن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، اردیبهشت ماه 1392.
مسئول انجمن علمی پرستاری از ابان 91 تا بهمن 93
دبیر علمی همایش راهکارهای کنترل و درمان فشار خون در دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان در اردیبهشت 93
دبیر علمی و اجرایی همایش نقش پرستار در ارتقا سلامت جامعه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بهمن 93
عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از آبان 93 تا 95
عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از آبان 93 تا 95
مدیر پژوهش دانشکده علوم پایه از آبان 93 تا 95

1-کسب مقام دانشجوی نمونه در مقطع کارشناسی و دریافت لوح تقدیر از ریاست وقت دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1372.

2-کسب مقام برترین سخنران در پنجمین همایش سراسری علوم پزشکی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد شاهرود سال 1385 و دریافت لوح تقدیر از ریاست وقت آن واحد.

3-کسب مقام برترین سخنران در همایش سراسری ارتقاءسلامت :نقش پرستار و ماما در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1385 دریافت لوح تقدیر از ریاست وقت دانشگاه علوم پزشکی همدان.

4-کسب مقام پرستار نمونه در سال 1388 و دریافت لوح تقدیر از ریاست وقت دانشگاه علوم پزشکی همدان.

1- شرکت در کار گاه آشنایی با کامپیوتر و دوره مقدماتی ویندوز 98 به مدت 32 ساعت در تاریخ 23/5/85 .
2-شرکت در دوره آشنایی با اینتر نت به مدت 30 ساعت در تاریخ 19/5/85..
3-شرکت در دوره آشنایی با نرم افزار Word به مدت 24 ساعت در تاریخ 29/5/85.
4-شرکت در دوره آشنایی با نرم افزار Power point به مدت 16 ساعت در تاریخ 19/5/85.
5-شرکت در کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 18 ساعت در تاریخ 22/5/85 .
6- شرکت در دوره استرس، مقابله و پیشگیری به مدت 22 ساعت در تاریخ 14/6/86.
7- شرکت در کارگاه مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی به مدت 16 ساعت در تاریخ 16/11/84.
8- شرکت در کارگاه آمار و SPSS مقدماتی به مدت 24 ساعت در تاریخ 21/6/85.
9- شرکت در کارگاه آشنایی با قوانین وآیین نامه های پژوهشی به مدت 8 ساعت در تاریخ 25/8/86
10- شرکت دردوره نحوه نگارش CV به مدت 8 ساعت در تاریخ 15/11/86
11-شرکت در دوره آشنایی با کامپیوتر و مقدمات ویندوز 98 و ویندوز 98 تکمیلی (XP) به مدت 72 ساعت در تاریخ 21/4/86
12- آشنایی با مجموعه Microsoft office 2000 به مدت 32 ساعت در تاریخ 18/8/85
13-شرکت در کارگاه اشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI به مدت 16 ساعت در تاریخ 92/04/12
14-شرکت در دوره روش شناسی تحقیقات کیفی (مقالات موروری-متاآنالیز) به مدت 32 ساعت در تاریخ 93/09/27
15-شرکت در کارگاه روش تحقیق در علوم پزشکی به مدت 24 ساعت در تاریخ فروردین 95
16-شرکت در کارگاه سیستم های اطلاع رسانی پزشکی به مدت 32 ساعت در تاریخ خرداد 95