عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1-چاپ مقاله مروری تحت عنوان:" رضایت بیمار" در فصلنامه در مانگران،زمستان 81. 2- بررسی میزان رضایت بیماران از مراقبتهای پرستاری در بخشهای ویژه قلب بیمارستانهای شهر همدان. (ارائه مقاله به صورت سخنرانی در سمینار آخرین دستاوردهای پژوهشی در مراقبت از بیماران بستری در بخشهای ویژه .دانشگاه ازاد همدان در سال 1383 ) . 3- پیشگیری از آسیبهای ناشی از وسایل تیز و برنده بیمارستانی و ارتقاء سلامتی در کارکنان درمانی . ( ارائه مقاله به صورت پوستر در همایش سراسری ارتقاءسلامت :نقش پرستار و ماما در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1385). 4- بررسی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی-پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه آزاد وعلوم پزشکی همدان نسبت به پیشگیری از صدمات ناشی از وسایل تیز وبرنده در سال 1385.(ارائه مقاله به صورت سخنرانی دراولین همایش منطقه ای بیماری های عفونی دانشگاه ازاد همدان در سال 1385). 5- نظرات دانشجویان پرستاری پیرامون عملکرد مربیان بالینی.(ارائه مقاله به صورت سخنرانی در همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی تبریزسال 1385). 6- رضایت بیماران از نحوه برقراری ارتباط کارکنان پرستاری با آنها.( ارائه مقاله به صورت سخنرانی در همایش منطقه ای حقوق،قانون و مسئولیتهای حرفه ای پرستاری در دانشگاه آزاد واحد کرج سال 1385). 7-اخلاق پزشکی و صدمات ناشی از مواد سمی و زیان آور در کارکنان درمانی.( ارائه مقاله به صورت پوستر در پنجمین همایش سراسری علوم پزشکی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد شاهرود سال 1385) . 8-بررسی نحوه مصرف داروهای استنشاقی در بیماران ریوی مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای همدان. ( ارائه مقاله به صورت سخنرانی در پنجمین همایش سراسری علوم پزشکی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد شاهرود سال 1385). 9-بررسی تاثیر آموزش بر نحوه مراقبت از خود در بیماران مزمن انسدادی ریه . ( ارائه مقاله به صورت پوستر در سومین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی، مراقبتهای ویژه و سل با همکاری انجمن ریه اروپا در تهران در سال 1386). 10-بررسی وضعیت اتاقهای ایزوله سلی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان. ارائه مقاله به صورت پوستر در هیجدهمین کنگره سراسری سل در دانشگاه علوم پزشکی سنندج در سال 1386). 11-بررسی شیوع عفونتهای ادراری در یکی از بیمارستانهای شهر همدان . ارائه مقاله به صورت پوستردر اولین کنگره کنترل عفونتهای بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1386 ). 12.بررسی شیوع عوارض دیررس دیابت در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر همدان . ارائه مقاله به صورت سخنرانی در شششمین همایش سراسری علوم پزشکی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد یزد سال1386). 13.بررسی آگاهی پرسنل درمانی پیرامون انسولین درمانی . ارائه مقاله به صورت پوستر در شششمین همایش سراسری علوم پزشکی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد یزد سال1386). 14.بررسی شیوع پای دیا بتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر همدان . ارائه مقاله به صورت سخنرانی در کنگره جراحی عروق در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386.) 15.ارائه مقاله تحت عنوان: assessment of the effect of spacer on respiratory condition in patients with COPD به صورت پوستردر سیزدهمین کنگره بین المللی علوم پزشکی تبریز در سال 1387. 16.آگاهی بستگان درجه اول بیماران مبتلا به سرطان پستان پیرامون روشهای غربالگری در سرطان پستان ارائه مقاله به صورت پوستر درکنگره کلینیکال آنکولوژی .دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387. 17-بررسی باورها و رفتارهای زنان پیرامون تشخیص زودرس سرطان پستان . ارائه مقاله به صورت سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در سال 1388. 18-آگاهی پرسنل درمانی از ریسک فاکتورهای موثر در پیدایش سرطا نهای گوارشی و راههای پیشگیری از آن. ارائه مقاله به صورت پوستر در یازدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران. دانشگاه علوم پزشکی ایران 1388. 19-بررسی علل تاخیر در تشخیص و درمان سرطان پستان در بیماران مراجعه کننده به مراکز شیمی درمانی همدان در سال 1387 . ارائه مقاله به صورت پوستر در هشتمین کنگره بین المللی بیماری های زنان و مامایی ایران. سال 1388. 20-بررسی سابقه فامیلی مثبت در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز شیمی درمانی همدان . ارائه مقاله به صورت پوستر در دوازدهمین کنگره زنان و مامایی ایران در سال 1389. 21-مصرف قرصهای ضد بارداری خوراکی و خطر سرطان پستان در زنان . ارائه مقاله به صورت پوستر در پنجمین کنگره بین المللی سرطان پستان . دانشگاه علوم پزشکی تهران 1388. 22-بررسی اولین علامت بالینی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز شیمی درمانی شهر همدان . ارائه مقاله به صورت سخنرانی در سومین کنگره سراسری سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1389. 23-بررسی مشخصات فردی بیماران مبتلا به سرطان پستان . ارئه مقاله به صورت پوستر در اولین همایش منطقه ای سلامت زنان . دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان1390. 24-افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان .پوستر و چاپ کامل در همایش ملی رویکردهای نوین در حفظ وارتقای سلامت دانشگاه آزاد آستارا -7و8دی 1390