عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه شهرسازیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی: مهندسی شهرسازی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان - 1388
کارشناسی ارشد :طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-1391
پژوهشگر دوره دکتری تخصصی شهرسازی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-1396

برنامه ریزی مسکن، برنامه ریزی شهری

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی رزن و قروه درجزین
همدان
1365
36466601

•عضو هيات علمى گروه شهرسازى، دانشكده هنر ومعمارى ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان(از سال 1392 تا کنون)
• عضو شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان (از سال 1394تا کنون)
• عضو بسیج استادان دانشگاه آزاد اسلامی (از سال 1392تا کنون)
• عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان (از سال 1391تا کنون)
• عضو کمیته فنی اداره کل راه و شهرسازی در شهر رزن (از سال 1395تا کنون)
•عضو کمیته تخصصی تعیین راه کار و پیگیری اجرایی ایمنی کارگاه، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان( از سال 1396)
•عضو هیئت موسس انجمن تخصصی شهرساز استان همدان-1391