عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه علم اطلاعات و دانش شناسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

لیسانس زبان و ادبیات فرانسه -1358 - دانشگاه تهران
فوق لیسانس کتابداتری و اطلاع رسانی -1371- دانشگاه تهران
دکتری کتابداری و اطلاع رسانی - 1376 - دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مطالعات قرآنی - ترجمه و تحقیق

مدیر گروه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
همدان
1323