عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه فیزیک و ژئوفیزیکاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

لیسانس فیزیک کاربردی 1369-1374
فوق لیسانس فیزیک 1376-1374 دانشگاه صنعتی شریف

مدیر گروه فیزیک از سال 1386-1383
مدیر گروه ژئوفیزیک از سال 1386-1383
مدیر گروه مکانیک از سال ۱۳۸۵-۱۳۸۳
مدیر گروه ژئوفیزیک از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴
مدیر گروه فیزیک واحد علوم و تحقیقات از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴
مدیر گروه فیزیک از سال ۱۳۸۸ تا کنون

بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه های نازک نیترید تیتانیوم

مقاله برتر پژوهشی دانشگاه سال ۱۳۹۳
مقاله برتر پژوهشی دانشگاه سال ۱۳۹۴
پژوهشگر برتر گروه فیزیک ۱۳۹۵
پژوهشگر برتر گروه فیزیک۱۳۹۴
پژوهشگر برتر گروه فیزیک۱۳۹۳
پژوهشگر برتر گروه فیزیک۱۳۹۲
پژوهشگر برتر گروه فیزیک۱۳۹۱
پژوهشگر برتر گروه فیزیک۱۳۹۰