عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکتری تخصصی ریاضی - آنالیز

نظریه کنترل، نظریه نقطه ثابت، معادلات دیفرانسیل، آموزش ریاضی

ارومیه
1355