عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

[1]- ذهن، هوش و آموزش ریاضی، مجله ریاضیات کاربردی، سال چهارم، شماره 13، تابستان 86

[2]- N. Karamikabir, Sh. Ghasemzadehdibagi, Separable fuzzy metric spaces, Mathematical Sciences, vol.3, no1, (2009), 55-63.

[3]- Sh. Ghasemzadehdibagi, Brain storming and association in mathematics education, Procedia Social and Behavioral Sciences, 31, (2012), 778-781.

[4]-Sh.Ghasemzadehdibagi, M. Asadi, S. Haghayeghy, F. Khojasteh, A new three-step iteration method for alpha nonexpansive mappings and variational inequalities, Journal of Mathematical Analysis, Volume 9 Issue 3 (2018), Pages 38-46.

[5] Sh.Ghasemzadehdibagi, M. Asadi, S. Haghayeghy, Nonexpansive mappings and continuous s-point spaces,Fixed Point Theory, 21(2020), No. 2, 481-494.

- ابن سينا و رياضيات ave sina and mathematics ، همايش بين المللي بوعلي سينا ، دانشگاه بوعلي سينا ، شهريور 1383

- معرفی اعداد P-adic ، سومين سمينار منطقه اي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان ، مرداد 1383

- نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه پایدار ، همايش عملكرد 25 ساله دانشگاه آزاد اسلامي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان ، آذر 1385

- آشنایی با فیلتر، مجموعه مقالات سمينارهاي هفتگي گروه رياضي ، ارديبهشت 1386

- ذهن، هوش و آموزش ریاضی، كنفرانس ملي رياضيات و كاربرد هاي آن ،دانشگاه آزاد واحد لاهيجان ، اسفند 1386

- نگاهی به مدل های دینامیکی در محیط زیست ، همايش ملي انسان محيط زيست و توسعه پايدار ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان ، اسفند 1388

- Brain storming and association in mathematics education ، WCLTA 2011، ترکیه، آبان1390

-The 9thSeminar on Nonlinear Analysis and its Applications Feb. 28 and March 1, (2018), Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. Common fixed point for α-nonexpansive mappings and variational inequalities.

- همکار طرح پژوهشي با عنوان بررسي رفتار تواتر انقباض ها و نگاشت هاي تحليلي
- همکار طرح پژوهشي با عنوان بررسي فضاهاي متري و توپولوژيك فازي