عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه زیست شناسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دوشنبه
میکروبیولوژی عمومی 2 بیولوژی مولکولی ناهار و نماز میکروبیولوژی عمومی 1

سه شنبه
میکروبیولوژی عمومی 2 بیولوژی مولکولی ناهار و نماز ایمونولوژی ***

چهار شنبه
آنتی بیوتیک و مکانیسم عمل آنها فیزیولوژی میکروارگانیزم ها ناهار و نماز سمینار بیولوژی مولکولی پیشرفته

میکروبیولوژی عمومی 2
میکروبیولوژی عمومی 1
بیولوژی مولکولی
ایمونولوژی
آنتی بیوتیک و مکانیسم عمل آنها
فیزیولوژی میکروارگانیزم ها
سمینار
بیولوژی مولکولی پیشرفته