عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه زیست شناسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

• آزمون های طبقه بندی شده ميکروب شناسی
• بانک آزمون باکتری شناسی
• ویراستار کتاب پرستاری بیماری های عفونی واگیر و غیر واگیر
• میکروب شناسی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی آب آشامیدنی
• پاتوژن های فاضلاب

---

 • سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموزيس در مراكز نگهداري معلولين ذهني تحت پوشش سازمان بهزيستي استان گيلان به روش ايمونوفلورسانس غير مستقيم ( IFAT ) .
      چاپ در مجله علمي پژوهشي بيماري هاي عفوني و گرمسيري .شماره 23 سال هشتم .
 
 • بررسي شيوع آلودگي به شپش سر در دانش آموزان مدارس ابتدايي استان گيلان در سال تحصيلي 82 1381 .
 
      چاپ در مجله علمي پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان . سال سيزدهم . شماره 52 . زمستان 83 .
 
 • بررسي ميزان آلودگي به تريكومونيازس در بانوان مراجعه كننده به بيمارستان هاي تامين اجتماعي شهر همدان در سال 1383 .
چاپ در مجله علمي پژوهشي طبيب شرق دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- سال دوم ، شماره سوم،پائيز و زمستان 1385.  (ISC) 
 
 • بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان همدان در مورد راه هاي انتقال و نحوه پيشگيري از ايدز .
چاپ در مجله علمي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه .
 
 
 • بررسي شيوع عفونت های انگلی و قارچی سر در دانش آموزان مدارس ابتدايي استان همدان در سال تحصيلي 85 1384 .
      چاپ در مجله علمي پژوهشي بيماري هاي عفوني و گرمسيري. سال چهاردهم . شماره 46 . پاييز  88 . (ISC)
 
 • تاثير توام حرارت و لاكتات سديم در غير فعال كردن سالمونلا تيفي موريوم در گوشت چرخ كرده.
چاپ در مجله علمي پژوهشي تغذِيه و صنايع غذايی  (ISC) 
 
 • هويت گونه های ايجاد کننده واوواژنيت کانديدايی در مراجعين به بيمارستان های شهر همدان در سال 87(ISC)
چاپ در مجله علمي پژوهشي بيماري هاي عفوني و گرمسيري. سال چهاردهم . شماره 45 . تابستان 88 .
 
 • Survey on Dermatophytosis in Wrestlers and Its Relationship with Wrestling Mats in Hamedan. (ISC)
New Zahedan Journal of Research in Medical Sciences issue have been released. Volume14, Number 8 (2012-10).

 • A study on contamination of aflatoxin M1 in raw milk in the Hamedan province,Iran ( ISI)
چاپ در مجله 4(5):489-494,2010  Global Veterinaria   .
 
 • Measurement of rabbit’s Glomerular Filtration rate (GFR) by Scintigraphy ( ISI)
Pelagia Research Library
European Journal of Experimental Biology, 2012, 2 (5):1545-1549
 
 • Prevalence rate of vulvovaginal candidiasis and identification of Candida species in women in referred to Hamedan hospitals 2013- 2014, West of Iran.
New Zahedan Journal of Research in Medical Sciences issue have been released.
 
 • Antibacterial effects of Arctium lappa and Artemesia absinthium extracts in laboratory conditions
Journal of HerbMed Pharmacology
 2015; 4(4):
 • شناسائی و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و ریخت شناسی باکتری های بومی مصرف کننده              گازوئیل درخاک های آلوده شهر همدان
            چاپ در مجله علمي پژوهشي دانش میکروب شناسی. شماره 16 .
 
 • بررسي تاثير عصاره انار بر روي تشکيل بيوفيلم حاصله از باکتري سودوموناس آئروجينوزا
       چاپ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
 • ارزيابي و مقايسه تشخيص كلينيكي و پاراكلينيكي واژنيت هاي كانديدايي در زنان مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر همدان
چاپ در مجله علمي پژوهشي پیراپزشکی گرگان
 
 • اثر نانو ذره نقره در حذف باکتری انتروکوکهای جدا شده از پساب­های صنعتی
چاپ در مجله علمي پژوهشي پیراپزشکی گرگان
 
 • بررسی شدت روشنایی در فضا های آموزشی و اداری مراکز آموزش عالی شهر همدان و مقایسه آن با استاندارد های جهانی
مجله علمی پژوهشی پژوهان- تابستان 92
 
 • اثرات ضد باکتریایی عصاره آلوئه وراAlloe vera))و پولک Stachys inflate)) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط برون تن
 
ISI Listed
 
 • بررسي دلائل عدم حضور دانشجويان رشته پرستاري دانشـــگاه آزاد اسلامي واحد همدان در كلاس درس. 94-1393
چاپ در مجله پژوهش پرستاری دوره دهم شماره چهار زمستان 94
 • واكسيناسيون توكسوپلاسما گونده اي .
چاپ در هفته نامه پزشكي امروز . شماره 479 . سال دوازده . علمي عمومي
 
 • تست سريع ايدز
                       چاپ در هفته نامه پزشكي امروز . شماره 498 . سال سيزده . علمي عمومي
 
 • واكسيناسيون توكسوپلاسموز
                      چاپ در هفته نامه پزشكي امروز . شماره 488 . سال سيزده . علمي عمومي
 
 • شناسايي قارچ هاي مهاجم(قسمت اول)
                       چاپ در هفته نامه پزشكي امروز . شماره 665. سال شانزده. علمي عمومي
 
 • شناسايي قارچ هاي مهاجم(قسمت دوم)
                      چاپ در هفته نامه پزشكي امروز . شماره 666. سال شانزده. علمي عمومي
 
 • تشخيص عفونت هاي ويروسي
                       چاپ در هفته نامه پزشكي امروز . شماره 668. سال شانزده. علمي عمومي
 
 • كپك ها و غذا ها
                     چاپ در هفته نامه پزشكي امروز . شماره 672،سال شانزده. علمي عمومي
 
 • جنون گاوي
  چاپ در مجله دامپزشکی. علمي عمومي
 
 • بررسي قارچ ها در آب هاي آشاميدني
   چاپ در مجله علمي تشخيص آزمايشگاهي .سال دوازدهم ،شماره شصت وسه- آذر 1388. علمي تخصصي.
 
 • گونه ها ي مالاسيزيا و پيتيريازيس ورسيكالر
   چاپ در مجله علمي تشخيص آزمايشگاهي .سال يازدهم،شماره پنجاه و نه- بهمن و اسفند 1387. علمي تخصصي.
 
 • NASBA
   چاپ در مجله علمي تشخيص آزمايشگاهي . 1390. علمي تخصصي.
 
1. مقالات ارائه شده در كنگره هاي ملي و بين المللي :
·   بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموزيس در مراكز نگهداري معلولين ذهني تحت پوشش سازمان بهزيستي استان گيلان به روش ايمونوفلورسانس غير مستقيم ( IFAT ) . ارائه شده در هشتمين كنگره بيماري هاي عفوني و گرمسيري .
 
 • بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان همدان در مورد  راه هاي انتقال و نحوه پيش گيري از ايدز . ارائه شده در دوازدهمين كنگره بيماري هاي عفوني و گرمسيري .
 
 • بررسي ميزان شيوع عفونت هاي قارچي سر در دانش آموزان مدارس ابتدايي استان همدان در سال 83-1382 . ارائه شده در سيزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري .
 • ارجحيت روش كشت بر روش گسترش مرطوب در تشخيص تريكومونيازيس . ارائه شده در همايش سراسري مراقبت هاي پرستاري در تست ها ي تشخيصي دانشگاه شاهد .
 
 • اهميت تيتر هاي پائين تر از آنتي بادي بر عليه توكسوپلاسما گونده اي در توكسوپلاسموز . ارائه  شده در همايش سراسري مراقبت هاي پرستاري در تست ها ي تشخيصي دانشگاه شاهد .
 
 • بررسي ميزان هم خواني تشخيص اوليه باليني تريكومونيازس و نتايج آزمايشگاهي . ارائه شده در همايش سراسري مراقبت هاي پرستاري در تست ها ي تشخيصي دانشگاه شاهد .
                           
 • بررسي ميزان آگاهي و عملكرد زنان شهر همدان در ارتباط با پيشگيري از ابتلا به توكسوپلاسموز . ارائه شده در پنجمين همايش سراسري بيماريهاي انگلي ايران و چهارمين همايش علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد .
 
 • بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان همدان در مورد راه هاي انتقال و نحوه پيشگيري از ايدز . ارائه شده در دومين كنگره مشكلات جنسي دانشگاه شاهد .
 
 • بررسي ميزان آلودگي به تريكومونيازس در بانوان مراجعه كننده به بيمارستان تامين اجتماعي شهر همدان در سال 1383 . ارائه شده در پنجمين همايش سراسري بيماريهاي انگلي ايران .
 
 • نقش NO در واكسيناسيون توكسوپلاسموز . ارائه شده در اولين همايش منطقه اي بيماري هاي عفوني دانشگاه آزاد همدان .
 
 • بررسي ميزان آلودگي به تريكومونيازيس در بانوان مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر همدان در سال 83 . ارائه شده در اولين همايش منطقه اي بيماري هاي عفوني دانشگاه آزاد همدان .
 
 • بررسي ميزان آلودگي هاي باكتريال بخش هاي نوزادان بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر همدان سال 84. ارائه شده در اولين همايش منطقه اي بيماري هاي عفوني دانشگاه آزاد همدان . به عنوان همكار.
 
 
 • تشخيص سريع مايكوباكتريوم توبركلوزيس به روش (Abbott LCX)LCR در نمونه هاي كلينيكي . ارائه شده در اولين همايش منطقه اي بيماري هاي عفوني دانشگاه آزاد همدان .
 
 • The Survery of female students knowledge in Islamic Azad
Universities of Hamedan Provience concerning ways of
Transmission and Proviention of Aids .
ارائه شده در اولين كنگره بين المللي بيماريهاي نقص ايمني. ايران. 
                                                                                                        
 • بررسي ميزان شيوع آلودگي هاي انگلي روده در بين دانش آموزان مقاطع ابتدايي روستاهاي شهرستان مراغه در سال 83 . ارائه شده در اولين همايش منطقه اي بيماري هاي عفوني دانشگاه آزاد همدان .
 
 • بررسي ميزان آگاهي در مورد روش هاي تنظيم خانواده مراجعين به مركز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر همدان سال 1385 . به عنوان همكار.
ارائه شده در همايش سراسري علوم پزشكي باشگاه پژوهشگران جوان (شاهرود)
 
 • ويروس شناسي هپاتيت ها . ارائه شده در سمينار دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان .
ايمونولوژي ديابت . ارائه شده در سمينار دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان .
 
 • بررسي ميزان ابتلا به انواع هپاتيت ,A B و C در شهر همدان از سال 82 الي  1384                                                                               ارائه شده در همايش سراسري علوم پزشكي باشگاه پژوهشگران جوان (شاهرود)
 
 • بررسي ميزان واژنيت كانديدايي در بانوان مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر همدان در سال 1386 ارائه شده در اولين همايش منطقه اي ميكروبيولوژي و علوم محيطي دانشگاه آزاد  مسجد سليمان.
 
—بررسي آلودگي باكتريال در بخش هاي ICU بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر همدان در شش ماهه اول سال 1387. ارائه شده در اولين همايش منطقه اي عفونت هاي بيمارستاني در بخش هاي ويژه.(دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك)
 
—بررسي ميزان شيوع بروسلوز در گاو و گوسفندان استان همدان در سال 1387. ارائه شده در همايش سراسري بروسلوز دانشگاه علوم پزشكي زنجان
 
 
—The study of streptococcusis condition in rainbow trout aquaculture farm in Hamedan province.2009.
ارائه شده در اولين كنگره بين المللي مديريت بهداشتي و بيماريهاي آبزيان. ايران .1387                   
—بررسي اثر ضد باكتري عصاره پولك و افسنطين بر روي استافيلوكوكوس اورئوس . ارائه شده در اولين كنگره ملي دارو هاي گياهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر كرد.مهر1390
 
—بررسي اثر ضد باكتري عصاره هيدروالكلي گاوپونه و باباآدم بر باكتري هاي باسيلوس سرئوس و باسيلوس سوبتيليس . ارائه شده در اولين كنگره ملي دارو هاي گياهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر كرد.مهر1390
 
—بررسي اثر ضد باكتري عصاره آلوئه­ورا بر باكتري هاي پزودوموناس آئروژينوزا و هموفيلوس آنفلوانزا. ارائه شده در اولين كنگره ملي دارو هاي گياهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر كرد.مهر1390
—بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره افسنطين و اسطوخودوس بر باكتري استافيلوكوكوس طلايي . ارائه شده در اولين كنگره ملي دارو هاي گياهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر كرد.مهر1390
 
—بررسي اثر ضد میکروبی عصاره هیدرو الکلی نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر باكتري هاي استافيلوكوكوس اورئوس و هموفيلوس آنفلوانزا. ارائه شده در همایش سراسری گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.شهریور1391
 
—بررسي اثر آنتی باکتریال عصاره ریشه بابا آدم  (Arctium lappa) بر باكتري پزودوموناس آئروژينوزا. ارائه شده در همایش سراسری گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.شهریور1391
 
— بررسي اثر ضدميكروبي سیر و اسطوخودوس  بر باكتري هموفیلوس آنفلوانزا. ارائه شده در هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.کرمان 16-14 شهریور1391
 
— بررسي اثر ضدميكروبي آلوئه ورا و اسطوخودوس  بر باكتري استافیلوکوک اورئوس. ارائه شده در هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.کرمان 16-14 شهریور1391
 
— بررسي اثر ضدميكروبي افسنطین و آلوئه ورا بر باكتري باسیلوس سرئوس . ارائه شده در هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.کرمان 16-14 شهریور1391
 
—بررسی درماتوفیتوز در کشتی گیران و ارتباط ان با تشک های کشتی شهر همدان
ارائه شده در بیست و یکمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران-30 دی الی 4 بهمن 1391
 
—ANTIBACTERIAL EFFECT OF ARTEMESIA ABSINTHIUM AND ARCTIUM LAPPA ON HAEMOPHILUS INFLUENZA
ارائه شده درششمین کنگره ملی و اولین كنگره بين المللي میکروب شناسی بالینی . ايران . مشهد1391                   
—بررسی زیست پالایش خاک های آلوده به گازوئیل توسط باکتری های بومی شهر همدان.
ارائه شده در سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران.مشهد 13الی 15 شهریور 1391
 
بررسی خصوصیات بیوشیمیایی وریخت شناسی بهترین باکتری شاخص مصرف کننده
گازوئیل در خاک های شهر همدان.
ارائه شده در دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور.تهران 28-26 آذر91
 
—بررسی کارایی باکتري هاي بومی شهر همدان درحذف زیستی گازوئیل از خاك هاي آلوده
. ارائه شده در دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور.تهران 28-26 آذر91
 
—ANTIMICROBIAL EFFECT OF EXTRACT OF ALLIUM SATIVUM AND LAVANDULA OFFICINALIS ON BACILLUS CEREUS AND PSEUDOMONAS AERUGINOSA
2nd National Congress on Medicinal Plants 15, 16 May 2013 Tehran- Iran
 
 
—Antibacterial effects of Artemesiaabsinthium, Stachysinflala and Arctium lappa on Pseudomonads aeraginosa in in vitro conditions
ارائه شده در دومین کنگره ملی باکتری شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران 1392
افسنطین ،باباآدم و پولک
 
—Antibacterial effects of Arctium lappa, Allium Sativumand Lavandula angustifoliaon Klebsiella pheumoniele in in vitro conditions
ارائه شده در دومین کنگره ملی باکتری شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران 1392
بابا آدم، سیر و اسطوخودوس
 
—Antimicrobial effect of extracts of Aloe vera on Pseudomonasaeruginosa and Haemophilusinfluenza
ارائه شده در دومین کنگره ملی باکتری شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران 1392
 
Investigating the antibacterial effect of silver Nano-particle on removing the Streptococcus faecalis bacteria from industrial residues
ارائه شده در پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیایران- دانشگاه علوم پزشکی تهران 1393
 
 
—  بررسی اثر ضد باکتریایی نانو ذره نقره در حذف باکتری اشریشیاکلی از پساب­های صنعتی
ارائه شده در همایش علوم و فناوری نانو ،آموزش و کاربرد.دانشگاه پیام نور جهرم-اردیبهشت 94
 
—   بررسی کلی مکانیسم های مختلف مهار عرضه آنتی ژن توسط پروتئین های سایتومگالوویروس
هفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین- بهمن 93
 
—  بررسی مکانیسم های مختلف مهار عرضه آنتی زن توسط پروتئین های E3/19K  و EL A آدنوویروسی
بیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری- دی ماه 93                    
 
—   اثـرات آنتـی باکتریال عصاره اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر باکتری باسيلوس سرئوس و باسيلوس سوبتيليس در شرایط In Vitro
                اولین همایش میکروبیولوژی و بیماری­های عفونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد    – سال 94
 
—    بـررسی اثـرات آنتـی باکتریال عصاره افسنطين و پولك بر روی باکتری هاي     هموفيلوس آنفلوانزا و كلبسيلا پنومونيه در شرایط In Vitro
              اولین همایش میکروبیولوژی و بیماری­های عفونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد- سال 94
 
 
—Viral inhibitors of IFN-γ-Jak–STAT signal transduction and induction of MHC class II gene expression: a brief Review
ارائه شده درشانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران- دانشگاه شهید بهشتی تهران-شهریور  1394
 
—Antibacterial effect of extract of Allium sativum Alloe vera and Artemesia absinthium on Bacillus subtilis
ارائه شده در کنگره  ملی گیاهان دارویی- تهران-اردیبهشت  1394

---