عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه الهیاتمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکتری فلسفه وکلام از دانشگاه علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

اخلاق حرفهای
معناداری زندگی
سبک زندگی

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی همدان
همدان
1347