عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه برقمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

یکشنبه صبح و بعد از ظهر
دوشنبه صبح
سه شنبه صبح

مدار 1 و 2
الکترونیک
مخابرات
مدار مخابراتی
سیگنال ها و سیستمها