عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه برقمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی برق الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیر کبیر
کارشناسی ارشد برق مخابرات سیستم از دانشگاه علم و صنعت ایران