عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه حقوقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکتری تخصصی حقوق خصوصی

حقوق قراردادها
حقوق خانواده

عضو هیات علمی
همدان
1365
08134484000