عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دانشجوی دکتری پرستاری 1397، دانشگاه علوم پزشکی همدان
کارشناسی ارشد پرستاری، آموزش داخلی جراحی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان

آموزش
قلب و عروق
سندرم متابولیک
پیشگیری

عضو هیئت علمی، مسئول EDO
همدان