عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

سه روز اول هفته دروس تئوری در دانشگاه
سه روز دوم هفته برگزاری دروس کارآموزی و کارورزی در بیمارستان

پرستاری بزرگسال و سالمند 1، 2 و 3
پرستاری ویژه (سی سی یو)
اصول وفنون پرستاری
مفاهیم پرستاری