عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

جمشیدی، لیلا، حجت الاسلامی، سیمین، آزادی مقتدر، مهناز. پرستاری بیماریهای عفونی واگیر و غیرواگیر ، تهران، دادخواه، 1389.
هینکل، ج، چیویر، ک. 2014، کتاب مرجع پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث، فروست پوست و سوختگی، ترجمه لیلا جمشیدی، سیمین حجت الاسلامی، تهران، حیدری.
جمشیدی، لیلا، حجت الاسلامی، سیمین، آزادی مقتدر، مهناز. پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 3 (ایدز و عفونی)، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1396.

برخی مقاله های چاپ شده در نشریات:

1-حجت الاسلامی، سیمین. (1379). مراقبت های پس از تراکئوستومی، پژوهان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، سال 6، شماره 1و2، ص33-29.

2-جمشیدی، لیلا، حجت الاسلامی، سیمین، عرب، ملیحه، شعبانی، رامین، سیف، زهرا، قاسمی نسب، الهام. (1387). بررسی شیوع چاقی و عوامل مرتبط با آن در زنان شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 85 . مجله علمی پژوهشی علوم غذایی و تغذیه، تابستان 87، شماره 3، پیاپی 19،  ص31-23

3-حجت الاسلامی، سیمین، قدسی، زهرا. (1389). بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان رشته پزشکی در مورد منشور حقوق بیمار. فصلنامه اخلاق پزشکی، پاییز 89، ص 79-87

4-شعبانی، رامین، نیکبخت، حجت الله، نیکو، محمد رضا، چراغی، علی، حجت الاسلامی، سیمین، شیرمحمدی، طیبه، مختاری، گیتا. (1390). تاثیر یک دوره برنامه نوتوانی قلب بر ظرفیت عملکردی، فشارخون، ضربان قلب، ضربان قلب دوره بازیافت و اکسیژن برداشتی قلب پس از جراحی پیوند عروق کرونری. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، تابستان 90، دوره 21، شماره 2، ص 113-108.

5-جمشیدی، لیلا، حجت الاسلامی، سیمین. (2017). between  C-reactive protein and obesity in adults Investigating relationship  ، مجله پزشکی هرمزگان، شماره 20، پیاپی 5،  ص7- 341.

6-Jalaly,P, Ghodsi, Z, Hojjatoleslami, S*. (2015)  .Health Behaviors’Defence in intended and unintended pregnancies. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 185,P:156-9.

7-Ghodsi, Z, Hojjatoleslami, S*. (2014).  Breast self examination and mammography in cancer screening: women Health protective behavior. Journal of preventive  medicine and hygiene, 55,2 P:46-9

8-Ghodsi, Z, Salehi, A, Hojjatoleslami, S. (2013). Knowledge of Iranian Women about Warning Signs and Risk Factors for Breast Cancers. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 93, P:343-8

9-Arab, M. Hojjatoleslami, S. jamshidi, l. Yaseri, M.Maktabi, m. Sheibani, K. (2012).  Impact of Body mass Index on Bone Density of Menopausal Women in Hamedan Provinece. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6,3, P:136-9

10-Hojjatoleslami, S, Ghodsi, Z. (2012). Female Educational needs about mammography and its relationship with some risk factors. Procedia- Social and Behavioral Sciences,46, P:2566-70

11-Ghodsi, Z, Hojjatoleslami, S. (2012). A survey about educational needs of breast cancer and B.S.E in Iranian women. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 46 P: 2561-65

12-Ghodsi, Z, Hojjatoleslami, S. (2012). A Survey on use of methods & knowledge about contraceptive in married women. Procedia- Social and Behavioral Sciences,46 P:3031- 35

13-Mangolian shahrbabaki, P.Farokhzadian,J. Hasanabadi, Z, Hojjatoleslami, S. (2012).  The evaluation of the educational plan of breast self- examination of women who referring to health centers.      Procedia- Social and Behavioral Sciences, 31, P:913-7

14-Hojjatoleslami, S. Ghodsi, Z. (2012). Respects the rights of patient in terms of hospitalized clients: a cross-sectionals survey in Iran 2010. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 31, P:464-7

15-Hojjatoleslami, S. Ghodsi, Z. (2012). Survey Women educational needs about routine OCPS. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 31,  P:423-7

16-Arab,M. Hojjatoleslami, S, Jamshidi, L. Yaseri, M. (2011). Appropriate age of Iranian Menopausal Women for Bone Mass Densitometry Testing. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5,11, P:2106-8

17-Ghodsi, Z, Hojjatoleslami, S. (2011). Depression in women and its relation with well-being individual and social factors in Iran, 2011. Procedia- Social and Behavioral Sciences,2011, 28, P:553-7

18-Hojjatoleslami, S. Ghodsi, Z. (2011). A survey Beck test in university students & its relationship between some related some risk factors.  Procedia- Social and Behavioral Sciences,28, P:558-62

برخی مقاله های ارائه شده در همایش های داخلی و خارجی:

1-حجت الاسلامی، سیمین. (1382). جایگاه آموزش پرستاری، همایش تجزیه و تحلیل مشکلات موجود در حیطه آموزش (تئوری و بالینی) دانشجویان پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ص10-9.

2-حجت الاسلامی، سیمین. (1382). آموزش به مددجو، همایش یکروزه ارتباط با مددجو، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ص2-1

3-جمشیدی، لیلا، حجت الاسلامی، سیمین، شعبانی، رامین، آزادی مقتدر، مهناز. (1382). بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد احیای قلبی عروقی، همایش منطقه ای مراقبتهای وِیژه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

4-حجت الاسلامی، سیمین، صفوی، محبوبه. (1383). بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از ابتلا به آسکاریازیس بر میزان آگاهی و عملکرد مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان، دومین همایش سراسری پرستاری و مامایی (مددجو، مشارکت، سلامتی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ص 7-91.

5-حجت الاسلامی، سیمین، جمشیدی، لیلا. (1384). بررسی نحوه ثبت گزارش پرستاری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان 1384، چهارمین همایش سراسری علوم پزشکی باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ص 26.

6-جمشیدی، لیلا، حجت الاسلامی، سیمین، آزادی مقتدر، مهناز. (1384). سندرم  پیش از قاعدگی و فاکتورهای تغذیه ای، چهارمین همایش سراسری علوم پزشکی باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ، ص 164.

7-حجت الاسلامی، سیمین، جمشیدی، لیلا، امیری ، سعید. (1385). بررسی میزان آگاهی مردم شهر همدان در مورد هپاتیت ب سال 1384، اولین همایش منطقه ای بیماریهای عفونی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ص 1-30

8-جمشیدی، لیلا، حجت الاسلامی، سیمین، حبیبی پور، رضا، امیری، سعید. (1385). بررسی میزان آلودگی های باکتریال بخشهای نوزادان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان، اولین همایش منطقه ای  بیماریهای عفونی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ص3-52.

9- حجت الاسلامی، سیمین، جمشیدی، لیلا، آزادی مقتدر، مهناز. امیری، سعید، کوکبی علیپور، بهناز، قندیان، الهه. (1385). بررسی میزان آگاهی وعملکرد در مورد خود آزمایی سینه ها دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، پنجمین همایش سراسری علوم پزشکی باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ص 185.

10-قانع، سمیرا، حکیمی، المیرا، طیری، فریبا، حجت الاسلامی، سیمین. (1385).  بررسی اپیدمیولوژی، تومورهای مغزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت شهر سنندج سال 85-84 ، پنجمین همایش سراسری علوم پزشکی باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ص 189.

11- حجت الاسلامی، سیمین. (1386). بررسی رعایت استاندارد مراقبت از کاتترهای ادراری مددجویان بستری در بیمارستان های شهر همدان سال 1385، اولین همایش کشوری استاندارد توسعه و سلامت،  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، ص 73.

12-حجت الاسلامی، سیمین. (1386). بررسی کیفیت خواب پرستاران زن شاغل در بیمارستان های شهر همدان، دومین همایش سراسری ارتقاء سلامت در گروههای آسیب پذیر(کودکان، زنان و سالمندان)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان، ص 81..

13-حجت الاسلامی، سیمین. روان، مریم. بشتاله، نرگس.(1386). بررسی نحوه مراقبت از کاتترهای وریدی مددجویان بستری در بیمارستان های شهر همدان سال 1385، کنگره کنترل عفونت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 1386، ص 9-298

 

14-حجت الاسلامی، سیمین. (1386). بررسی آگاهی و عملکرد مددجویان دیابتی نوع 2 در مورد داروهای خوراکی کاهنده قند خون شهر همدان سال 1386، ششمین همایش سراسری علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ص 59.

15-جمشیدی، لیلا. حجت الاسلامی، سیمین. (1386). بررسی رابطه آگاهی و عملکرد دارویی با بروز عوارض چشمی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر همدان در سال 1386، ششمین همایش سراسری علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ص 70.

16- نبی زاده مقصود، زهرا، خسروی، ناهید، جعفری وداد، سکینه، حجت الاسلامی، سیمین،  جمشیدی، لیلا. (1386). بررسی شیوع هیپوتیروییدی مادرزادی در نوزادان متولد  شهر همدان سال 1385،  ششمین همایش سراسری علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ص 53.

17-حجت الاسلامی، سیمین. (1386). بررسی نیازهای آموزشی مردم شهر همدان در مورد سرطان سال 1386، همایش ملی خون و انکولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، ص 60.

18-شعبانی، رامین،  جمشیدی، لیلا، حجت الاسلامی، سیمین،  شیرمحمدی، طیبه. (2009). شیوع اوستئوپروز و رابطه آن با شیوه زندگی در زنان همدان- ایران، هشتمین کنگره منوپوز(EMAS)، لندن، ص 394.

19-شعبانی، رامین، حجت الاسلامی، سیمین،  جمشیدی، لیلا، سیف، اصغر. (1387). رابطه پوکی استخوان با شاخص توده بدنی و فعالیت فیزیکی قبلی افراد مراجعه کننده به مرکز تراکم استخوان سال 1387، همایش سراسری تغذیه و فعالیت فیزیکی در بیماریهای متابولیک و چاقی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،ص 75.

20-حجت الاسلامی، سیمین. (1388). اوستئوپروز و برخی از فاکتورهای موثر برآن، همایش منطقه ای بیماری های مزمن غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ص112.

21-حجت الاسلامی، سیمین. (1388). بررسی نیازهای آموزشی در مورد دیابت ملیتوس و داروهای خوراکی کاهنده قندخون در مددجویان دیابتی نوع 2 شهر همدان سال 1386،کنگره بین المللی دیابت و عوارض، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ص 9-38

22-حجت الاسلامی، سیمین. (1388). بررسی وضعیت تراکم استخوان و رابطه آن با سابقه مامایی زنان مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان شهر همدان سال 1387، اولین همایش منطقه ای سلامت خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ص8-37

23-حجت الاسلامی، سیمین. (1388). بررسی میزان شیوع چاقی و رابطه آن با بیماریهای قلبی عروقی در مراجعین به مرکز قلب همدان 1387، اولین همایش منطقه ای چاقی و عوارض ناشی از آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ص 40-35

24-وزینی، حسین، خیابانچیان، امید، جمشیدی، لیلا،  حجت الاسلامی، سیمین، خرم آبادی، نیما. (1388)،  یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران و اولین کنگره میکروب شناسی منطقه مدیترانه شرقی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان، ص2-1

25-حجت الاسلامی، سیمین. (1390). اوستئوپروز، اوستئوپنی و برخی از عوامل موثر دموگرافیک در زنان شهر همدان، اولین همایش منطقه ای سلامت زنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،

 26-وزینی، حسین، جمشیدی،لیلا، حجت الاسلامی، سیمین. (1390). تعیین شیوع آلودگی به انگل های روده ای در زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال 89، اولین همایش منطقه ای سلامت زنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،

27-سلطان آبادی، نسترن، حجت الاسلامی، سیمین، کرمی کبیر، ناهید. (1390). بررسی میزان آگاهی زنان در مورد پیشگیری از دیابت، اولین همایش منطقه ای سلامت زنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،

28-سلطان آبادی، نسترن، حجت الاسلامی، سیمین.(2011). نیازهای آموزشی مردم همدان در مورد عوامل خطرآفرین دیابت 2010، اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز،  ص 227.

29-نوروزی، لیلا، جمشیدی، لیلا، حجت الاسلامی، سیمین. (2011). شیوع چاقی در مددجویان دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت همدان،  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، ص 145.

30-آستانی، سجاد، حجت الاسلامی، سیمین.(1390). مطالعه فونستیک مارهای سمی ایران و نحوه پراکنش آن در کشور، اولین کنگره منطقه ای جانوران سمی، زهرآگین و سموم جانوری، موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی، ص

31- وزینی، حسین، جمشیدی، لیلا، حجت الاسلامی، سیمین. (1390). شیوع باکتری های ایجاد کننده عفونتهای ادراری در پرسنل شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری، تهران،