عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه مرمتمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

- هندسه نقوش
- مرمت آثار

مدیر گروه مرمت
همدان
1348

-کارشناسی رسمی دادگستری همدان