عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوتراستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1- دکتری مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری 1397
2- فوق لیسناس مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 1386
3- لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار 1383

Distributed systems
Sensor networks
Learning systems
Cloud Computing
Big data