عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوترمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

پایگاه داده پیشرفته
سیستم های توزیع شده
سیستم عامل پیشرفته
اصول طراحی پایگاه داده ها
برنامه سازی پیشرفته
سیستم های عامل