عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوترمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1- دکتری مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری 1397
2- فوق لیسناس مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 1386
3- لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار 1383

1- فارغ التحصیل ممتاز دوره دکتری
2- فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی ارشد (رتبه 1)
3- فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی (رتبه 1)
4- استاد نمونه دانشکده فنی و مهندسی سال 91
5- مدیر گروه نمونه دانشگاه