عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمرانمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

چهارشنبه 8-16
پنج شنبه
8-16

مقاومت مصالح
تئوري الاستيسيته
روش اجراء محدود
سازه هاي بتن آرمه پيشرفته
رياضيات عالي مهندسي
تحليل سازه ها
ديناميك سازه ها
استاتيك