عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه تربیت بدنیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکتری بیومکانیک ورزشی

بيومكانيك كلينيكي-ارتوپدي
توانبخشي ورزشي

نهاوند
1358
08134494042

عضویت در بنیاد نخبگان و دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلي 1392