عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه حقوقمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

حقوق جزای عمومی 1،2،3
حقوق جزای اختصاصی1،3
جرم شناسی
بزهکاری اطفال
سمینار
حقوق ورزشی