عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه حقوقمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی ازدانشگاه علوم و تحقیقات (نفراول دوره با معدل18/81 )
دانشجوی مقطع دکتری (معدل18/5)

1.مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاداسلامی همدان
2.مدیریت دانشجویی دانشگاه به مدت 15 سال
3. دبیرنشریات دانشجویی دانشگاه
4.عضوشورای فرهنگی
6.عضوصندوق رفاه دانشجویان
7. دبیر کمیته انضباطی دانشجویان به مدت 13 سال
8.عضو کمیته انضباطی تجدید نظراستان
9. عضوهیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان واساتید
10.عضو شورای ناظربرنشریات دانشجویی
11. دبیراجرایی مراسم اختتامیه جشنواره ملی هنروادبیات دینی
12.مشاورجوان استاندارهمدان
13.مدرس انجمن خوشنویسان همدان
14. کاتب قرآن کریم درهمایش یکروزه نگارش قرآن کریم درصداو سیما

1.قتل درحقوق کیفری ایران و اقلیم کردستان عراق
2.نقش بزه دیده دروقوع کلاهبرداری سایبری
.
.
.

استادنمونه دانشگاه آزاداسلامی همدان درسال1395
نفراول دوره کارشناسی ارشد
نفراول اولین جشنواره خوشنویسی همدان 1377
نفردوم جشنواره فرهنگی هنری حکیم بوعلی سینا1378
نفراول بخش عکاسی جشنواره ملی نماز- بروجرد1392
نفر دوم نستعلیق و سوم ثلث دانشجویان کشور در مسابقات سراسری قرآن وعترت (ع) 1376
نفراول جشنواره ملی نماز-بخش خوشنویسی - قزوین
نفر اول اول کشور در جشنواره هنر و ادبیات دینی- شیراز سال 1393
نفر برگزیده جشنواره هنرو ادبیات دینی -تبریز1394
نفراول کشور در جشنواره هنر و ادبیات دینی -همدان 1395