عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه برقمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دروسی که تا بحال تدریس کردم:
مغناطیس - تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستمها - کنترل خطی - فیزیک الکترونیک - الکترونیک 2 - مدارهای الکتریکی - انگلیسی تخصصی برق
آز الکترونیک - آز مدار مجتمع - آز کنترل خطی - آز مدار مخابراتی - آز تکنیک پالس