عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه برقمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

فوق لیسانس برق: Georgia institute of technology آمریکا - آتلانتا 1994
لیسانس برق: Georgia institute of technology آمریکا - آتلانتا 1992
فوق دیپلم برق: South East London College انگلیس - لندن 1984
دیپلم ریاضی - فیزیک: Central London College انگلیس - لندن 1981

مربی دانشگاه آزاد اسلامی همدان 1381 تا حال حاضر