عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی ارشد پرستاری-داخلی جراحی

پرستاری داخلی جراحی، فوریت‌های پرستاری، اخلاق در پرستاری

همدان
1358
34481000

جمعيت اسلامي پرستاران، عضو عادي، 1383 تا کنون
سازمان نظام پرستاري، عضو عادي، 1386 تا کنون