عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

مشخصه درس نام درس واحد نظری واحد عملی ظرفیت کلاس جنسیت ساعت امتحان تاریخ امتحان روز ، ساعت و محل تشکیل کلاس
3043 اصول ومهارتهاي پرستاري 0.00 1.50 28 مختلط : / / يکشنـــبه10:00 08:00 ش کلاس 432سه شنبــه09:55 08:00 ش کلاس 936
3066 اخلاق پرستاري وارتباط حرفه اي 1.00 0.50 21 مختلط 13:30 98/10/24 دوشـــنبه13:45 13:00 کلاس 931 دوشـــنبه14:30 13:45 کلاس 931
3070 پرستاري بزرگسالان /سالمندان 3 2.00 0.00 22 مختلط 16:30 98/10/25 يکشنـــبه12:00 10:30 کلاس 902 دوشـــنبه09:30 08:00 کلاس 915
3077 پرستاري بزرگسالان /سالمندان 3 2.00 0.00 25 مختلط 16:30 98/10/25 يکشنـــبه09:30 08:00 کلاس 916 دوشـــنبه11:45 10:15 کلاس 937
3083 كارگاه اخلاق حرفه اي 0.25 0.00 23 مختلط 00:00 / /
3535 پرستاري دربحران،فوريتهاوحوادث غيرمترقبه 1.50 0.50 1 مختلط 00:00 / /

پرستاری بزرگسال سالمند 3
اصول و فنون و مهارتهای پرستاری
اخلاق حرفه ای
فوریتهای پرستاری