عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- آنالیز تابعی کاربردی، مقطع دکتری تخصصی
- آنالیز غیر خطی و کاربردهای آن، مقطع دکتری تخصصی
- آنالیز حقیقی، مقطع کارشناسی ارشد
- ریاضیات عالی مهندسی، مقطع کارشناسی ارشد
- تحلیل آماری، مقطع کارشناسی ارشد
- آنالیز ریاضی 1، 2، 3
- ریاضیات عمومی 1، 2 ،3
- محاسبات عددی
- ریاضیات مهندسی
- معادلات دیفرانسیل
- آمار و احتمال مهندسی
- منطق ریاضی
- مبانی ریاضیات
- ریاضیات گسسته
- توپولوژی عمومی
- جبر خطی