عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

-دیپلم ریاضی فیزیک ازدبیرستان نمونه شهدای انقلاب کرمانشاه1369
- کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران1377
- دکتری تخصصی معماری(PhD)

روانشناسی محیط
آموزش معماری
طراحی پژوهی

مدیر گروه معماری
کرمانشاه
1349
9188130796

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان