عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه زیست شناسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

بیوشیمی 1 (کارشناسی)
بیوشیمی 2 (کارشناسی)
بیوشیمی تکمیلی (کارشناسی)
بیوشیمی عمومی(کارشناسی)
بیوشیمی(کارشناسی صنایع غذایی)
مبانی بیوشیمی(کاردانی)
آندوکرینولوژی(کارشناسی ارشد)
مباحث پیشرفته در کربوهیدرات ها و لیپیدها(دکترا)
مباحث پیشرفته در پروتیین ها و اسیدهای نوکلییک(دکترا)
مباحث پیشرفته در بیولوژی مولکولی(دکترا)
آنزیم شناسی( کارشناسی ارشد)
ساختارماكرومولكول هاي زيستي(کارشناسی ارشد)