عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه زیست شناسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی MD
دکترای تخصصی بیوشیمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران PhD

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا به مدت 2 سال از سال 76
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان به مدت6 سال از سال 78
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به مدت 2.5 سال از سال 83
رییس کمیتۀ پزشکی هیئت فوتبال استان همدان در سال 74
عضو هییت مدیرۀ انجمن پزشکان عمومی همدان
عضو هیئت رییسۀ هیئت پزشکی ورزشی استان همدان از سال 85
عضو کادر فنی باشگاه ورزشی فرهنگی پاس همدان (84-88)
رییس هیات پزشکی دوچرخه سواری استان همدان از سال 1390
عضو هیات علمی انجمن اسب ایران(از دی ماه 1396)

دانشوری بیوشیمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران M.Phil
مدیریت آموزش عالی
مدیریت استراتژیک