عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه زیست شناسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

الف : ترجمه و چاپ کتاب های:
1- فیزیولوژی کلیه در سلامتی و بیماری
2- مروری بر فارماکولوژی پزشکی
3- فیزیولوژی پزشکی جلد اول
4- فیزیولوژی پزشکی جلد دوم
5- فیزیولوژی پزشکی جلد سوم
6- در آمدی بر اصول طراحی دارو
7- شیمی دارویی : نقش شیمی آلی در تحقیقات دارویی
8- کاوش برای دستیابی به داروهای جدید ضد سرطان
9- تشخیص مرحله به مرحله بیماریهای زنان
10- مروری بر سوالات بورد ملی آمریکا
11- شیمی آلی موریسون و بوید - جلد اول
12- شیمی آلی موریسون و بوید – جلد دوم
13- شیمی آلی موریسون و بوید – جلد سوم
14- مکانیسم مولکولی عملکرد دارو
ب : ویراستاری علمی و چاپ کتاب های :
15 – اطلاعات عمومی برای بیماران قلبی عروقی
16- ویروس شناسی
17- مروری بر میکروبیولوژی - قارچها، انگلها و ویروس ها
18- مروری بر میکروبیولوژی- باکتری ها و بیماری های باکتریایی
19- ماساژ کودک
ج – تالیف کتاب های :
20- کاربرد و تفسیر آزمایش ها در ایمونولوژی
21- بیوشیمی از منظر شیمی آلی
22- بیولوژی از منظر شیمی آلی
23- متابولیسم از منظر شیمی آلی
24-بیوشیمی ، اساس مولکولی حیات (جلد اول-ساختار)
25-بیوشیمی ، اساس مولکولی حیات(جلد دوم-متابولیسم)
26-بیوشیمی ، اساس مولکولی حیات (جلد اول-ساختار) ویرایش دوم
27-بیوشیمی ، اساس مولکولی حیات(جلد دوم-متابولیسم) ویرایش دوم

مقالات منتشر شده در مجلات علمي صاحب امتياز پژوهشي:

1 - فراوانی خس خس سینه و آسم و عوامل همراه آن در کودکان دبستانی شهرستان گرگان در سال  1382 (   دو ماهنامه پژوهشي  پژوهنده “ مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي“،  سال يازدهم ، شماره 52 ، مهر و آبان 1385 ) داراي رتبه علمي پژوهشي

2 – مازندراني، م ، ناصري، غ.م ، رضایي، م.ب ، كسائي، س.م. اتنوبوتاني و بررسي تركيبات شيميايي اسانس اندامهاي مختلف گياه دارويي Tanacetum parthenium L.  در منطقه كوهستاني درازنو واقع در جنوب غرب استان گلستان. فصلنامه پژوهشهاي علوم گياهي، جلد 6، شماره 2، تابستان 1383. 7

3 – شيوع آسم و بيماري هاي آلرژيك بين كودكان دبستاني گرگان ( دو ماهنامهJournal of Research in Medical Sciences  مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، جلد 20 شماره 1 ژانويه و فوريه 2007 )

4 معرفي گياهان دارويي كوهستان زيارت گرگان ( فصلنامه پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران وابسته به موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع  سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي - جلد 20 شماره 1 سال 1383 ) داراي رتبه علمي پژوهشي

5- - اثر آلومینیوم بر روی رشد ،pH ، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ، اسمولیت ها و تجمع آلومینیوم در جلبک کلرلا ولگاریسChlorella Vulgaris .( (فصلنامه پژوهش های علوم گیاهی ،شماره پیاپی26-سال هفتم-شماره2، تابستان  1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ،)دارای رتبه علمی پژوهشی و isc-نویسنده اول

6- بررسی تاثیر عصاره الکلی بره موم  propolis بر مهار رسد و تکثیر رده سرطانی HL60 (فصلنامه زیست شناسی تکوینی،شماره هفتم. تابستان 1389 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال) ،دارای رتبه علمی پژوهشی و isc ) -نویسنده اول

 

7-بررسی تاثیر عصاره الکلی بره موم مراتع استان لرستان بر مهار رشد و تکثیر رده سلولی لنفوسیتهای انسانی 60 . (فصلنامه پژوهش های علوم گیاهی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان. سال ششم. شماره 3. پاییز 1390 . دارای رتبه علمی پژوهشی و isc .) -نویسنده اول

8- سطوح سرمی هورمونهای تیروکسین ، تری یدوتیرونین و تیروتروپین در بیماران مبتلا به افسردگی در مقایسه با افراد سالم. (مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 14 /شماره 2 / خرداد و تیر- 1391 / علمی پژوهشی و isc    ) نویسنده اول

9- مرجان معين ، سيد مهرداد کسائي. اثر شنبليله بر حافظه و ياد گيري و ظرفيت آنتي اکسيدان در هيپوکامپ رت هاي ديابتی تيپ دو. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. دوره بیست و پنج، شماره چهارم، آبان. 13-23

10-سید مهرداد کسائی ، سیده نگین کسائی. بررسی آزمایشگاهی آثار آنتی اکسیدانی، آنتی رادیکالی و آنتی دیابتیک و ممانعت از تشکیل محصولات نهایی حاصل گلیکیشن پیشرفته توسط دارچین. فصلنامه )علمی پژوهشی( زیست شناسی تکوینی. سال دهم، شماره2. بهار 1397. 20-11

11-Seyed Mehrdad Kassaee, Mohammad Taghi Goodarzi, Ebrahim Abbasi Oshaghi . Renoprotective Effects of Trigonella foenum and Cinnamon on Type 2 Diabetic Rats. Avicenna Journal of Medical Biochemistry. 2017 June;5(1):17-21. doi:10.15171/ajmb.2017.03.

مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

12-Seyed Mehrdad Kassaee, Mohammad Taghi Goodarzi, Nasim Hayati Roodbari, and Parichehr Yaghmaei. The Effects of Cinnamomum zeylanicum on Lipid Profiles and HistologyVia Up-Regulation of LDL Receptor Gene Expression in Hamsters Fed a High Cholesterol Diet. Jundishapur J Nat Pharm Prod. 2017 August; 12(3):e37340. doi: 10.5812/jjnpp.37340

 

13-Seyed Mehrdad Kassaee, Mohammad Taghi Goodarzi and Ebrahim Abbasi Oshaghi. Antioxidant, Antiglycation and Anti-Hyperlipidemic Effects of Trigonella foenum and Cinnamon in Type 2 Diabetic Rats. Jundishapur J Nat Pharm Prod. 2018 February; 13(1):e38414. doi:10.5812/jjnpp.38414

 

 

 

مقالات ارائه شده در سمينار ها و كنگره ها ي داخلي:

 1 - بررسی اپیدمیولوژی آلرژی به دانه های گردۀ گیاه cynodon dactylon   در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان(هفتمین کنگرۀ ایمونولوژی و آلرژی ایران( 14 لغاليت 17 ارديبهشت )-دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- 1383 )

22- بررسی ارتباط مصرف سیگار والدین و شیوع خس خس سینه و آسم در کودکان دبستانی شهرستان گرگان در سال تحصیلی  82-1381   (هفتمین کنگرۀ ایمونولوژی و آلرژی ایران - ( 14 لغاليت 17 ارديبهشت )- دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران- 1383)

3- مصرف سنتي و درماني گياه اوجي Menta axuatica  و اثر بخشي مواد موثره آن در كوهستان زيارت گرگان  ( همايش علمي گياه درماني در بيماري هاي داخلي – دومين همايش ملي طب سنتي )  قم ، دلنشگاه آزاد اسلامي واحد قم ، فروردين 1383

4- بررسی اثرات بیولوژیکی بره موم بر روی سلول های HL60 (یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران) ، قزوین ، 19 الی 21 بهمن ماه 1389

 

5- Traditional Uses of Mentha aquatica L. and the effect of its Essential Oil Components in villages of Gorgan ( 3rd International Congress of Health, Environment & Natural Products - Mashhad University of Medical Sciences  with cooperation with Metz University -France , Mashhad , Sep 2004)

 

6- Traditional Uses and Comparison of Volatile Constituents in Two Type of Essential Oil of Wild Thymus carmanicus Grown in Different Stages in Gorgan (Iran). ( 3rd International Congress of Health, Environment & Natural Products - Mashhad University of Medical Sciences  with cooperation with Metz University -France , Mashhad , Sep 2004)

 

7- The Genetic Recourses of Medicinal Plants in Ziarat Mountains of Goroan, and Traditional Current Uses by Villagers. ( 3rd International Congress of Health, Environment & Natural Products - Mashhad University of Medical Sciences  with cooperation with Metz University -France , Mashhad , Sep 2004)

3) مقالات ارائه شده در سمينار ها و كنگره ها ي خارجي:

1- Dose testosterone or progesterone prohibit or potentiate the verapamil effects on insulin secretion? (2nd International Conference on Diabetes. Jaipur, India .November 18 - 20, 2005)

 

2- The effect of esteradiol on insulin sensitivity and diabetes (The 10th  Pan Arab Conference on Diabetes (27-30 March 2007. Cairo - Egypt)

 

3- The Effects Of Orchidectomy,Testosterone Replacement, And Testosterone Administration on Insulin Resistance in Male Rats( 2nd Annual World Congress on the Insulin Resistance Syndrome.   Hilton Universal City, Los Angeles, California, USA. 18-20 November, 2005).

 

4- Effects of  Androgens on Pancreatic KATP  Channels  Action. (second international conference and workshop of basic and applied  sciences & Regional  Annual  Fundamental  Science Seminar 2009 ( ICORAFSS 2009 ), Johor Bahru , Malaysia, June , 2009 )

 

5- EFFECT OF NALOXANE ON HYPPOCAMPAL  PLASTICITY DURING THE ESTROUS CYCLE OF ADULT FEMALE RATS ( 10th Biennial Metting of the Asia-Pacific Society of Neurochemistry  Phuket, Thailand 18-20  October 2010 )

 

6-Psychological problems and negative life events are high risk factors for ovarian cycts occurrence in Hamedan-Western IRAN.(The 4th Asia Pacific Congress on CONTROVERSIES IN OBSTETRICS GYNECOLOGY AND INFERTILITY :BUILDING CONSENSUS IN GYNECOLOGY, INFERTILITY, AND PERINATOLOGY  in collaboration with THE ROYAL THAI COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTE.), Bangkok, Thailand, November 24-27, 2011

Giahi E*, and Kassaee SM. Relationship between Vitamin D Deficiency and Calcium Levels in Patients with Stomach Cancer in Rasht, Iran. International Conference on Chemical, Biological, Medical, and Pharmaceutical Sciences (CBMPS-2017) Sept 6-7, 2017 Budapest (Hungary)

Giahi E*, Kassaee SM, Davatgar P. The Relationship between Vitamin D Deficiency and Iron Deficiency Anemia in Women and Diabetes Type II in Rasht, Iran. 6th PARIS Int'l Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CABES-2017) April 25-28, 2017 Paris (France)

داور مجله تحقیقات آب و خاک ایران( مجله علوم کشاورزی ایران)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
داور مجله Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products با نمایه ISI
عضو انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران
عضو هیات علمی انجمن اسب ایران