عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

یکشنبه : ساعت 10/15-8 پرستاری کودک بیمار ساختمان فارایی 611ــــــ ساعت 12/30- 10/30 اصول و مهارتهای پرستاری تئوری ساختمان فارابی 611
دوشنبه: ساعت 10/15-8 پرستاری کودک بیمار ساختمان فارابی 610ـــــــــ ساعت 12/45- 10/30 اصول و مهارتهای پرستاری عملی (پراتیک) ساختمان بوعلی (آزمایشگاهها)
سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 13- 8 کارآموزی کودکان بیمارستان تامین اجتماعی

پرستاری کودک سالم- پرستاری کودک بیمار- اصول و مهارتهای پرستاری- آموزش به مددجو- زبان تخصصی