عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

پروژه تحقیقاتی بررسی نظرات مربیان پرستاری و مامائی در رابطه با ارزشیابی بالینی سال 1374

پروژه تحقیقاتی بررسی نظرات اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در مورد عوامل انگیزشی سال 1382

پروژه تحقیقاتی بررسی موانع موجود بین اعضاء هیئت علمی و کادر پرستاران بالینی سال 1383

پروژه تحقیقاتی بررسی عملکرد پرستاران نسبت به بستری کردن کودکان سال 1385

همکار اصلی پروژه تحقیقاتی بررسی تأثیر کورتیکوستروئیدها بر زجر تنفسی نوزادان نارس سال 1384

پروژه تحقیقاتی تاثیرآموزش نوجوانان با علل وعوامل زمینه ساز اعتیاد1387

چاپ مقاله بررسی تأثیر ساختارهای نمایشی بر میزان درد آسیب عضلانی اسکلتی در مجله علمی پژوهشی دانشور وابسته به دانشگاه شاهد سال 1382

چاپ مقاله بررسی تاثیر کورتیکوستروئیدهابرزجر تنفسی نوزادان نارس در مجله علمی پژوهشی طب جنوب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر1387

چاپ مقاله بررسی عملکرد پرستاران در پذیرش کودکان درمجله علمی پژوهشی پژوهش پرستاری وابسته به نظام پرستاری 1388

چاپ مقاله ISI با موضوع: Why do primigravidae request caesarean section in a normal pregnancy? A qualitative study in Iran, Midwifery,2013, Vol 30, No2 Pages 227-233

 

ارائه مقاله در سمینار سراسری درد دانشگاه شاهد 1380

ارائه مقاله در سمینار منطقه ای پرستاری، آموزشی و مددجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 1382

ارائه مقاله در سمینار سراسری بررسی مسائل آموزشی بالینی پرستاری و مامائی در دانشگاه علوم پزشکی همدان 1374

ارائه مقاله در سمینار سراسری درد در دانشگاه شاهد سال 1379

ارائه مقاله در کنفرانس هپاتیت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان سال 1381

ارائه مقاله در کنفرانس ایدز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان سال 1382

ارائه مقاله در کنفرانس اعتیاد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 1393 رائه مقاله در کنفرانس ارتقاءسلامت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 139

کودکان- بهداشت