عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه محیط زیستاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دیف نام درس ساعت نظری ساعت عملی ساعت نظری با ضریب ساعت عملی با ضریب مقطع کلاس مشخصه جنسیت ظرفیت کلاس گروه بندی روز و ساعت تشکیل و شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
1 ارزيابي سرزمين[1,1] 1 2 1.50 2 ارشد 3002 مختلط 5 ش.کلاس 936 سه شنبه 08:00--08:45 ساختمان علوم پايه ش.کلاس 936 دوشنبه 16:45--18:15 ساختمان علوم پايه 96/10/23 16:30
2 كارگاه ارزيابي وبرنامه ريزي[1,1] 1 2 1.50 2 ارشد 3003 مختلط 4 ش.کلاس 936 سه شنبه 09:45--10:30 ساختمان علوم پايه ش.کلاس 936 سه شنبه 10:30--12:00 ساختمان علوم پايه 96/10/20 16:30
3 تعيين ظرفيت بردزيستگاه[2,0] 2 0 3.00 0 ارشد 3004 مختلط 6 ش.کلاس 936 سه شنبه 13:00--14:30 ساختمان علوم پايه 96/10/25 16:30
4 روش تحقيق[2,0] 2 0 3.00 0 ارشد 3010 مختلط 20 ش.کلاس 935 يکشنبه 16:30--18:00 ساختمان علوم پايه 96/10/20 13:30
5 كاربرد GISدربرنامه ريزي ومديريت محيط زيست[2,0] 2 0 3.00 0 ارشد 3013 مختلط 2 ش.کلاس 935 دوشنبه 15:15--16:45 ساختمان علوم پايه 96/10/20 16:30
6 روش هاوتكنيك هاي برنامه ريزي ومديريت محيط زيست[2,0] 2 0 3.00 0 ارشد 3014 مختلط 2 ش.کلاس 935 دوشنبه 13:30--15:00 ساختمان علوم پايه 96/10/23 13:30
7 آمايش سرزمين(جبراني)[2,0] 2 0 3.00 0 دکترا 3031 مختلط 17 ش.کلاس 936 يکشنبه 14:45--16:15 ساختمان علوم پايه 96/10/25 13:30
8 ارزيابي اثرات توسعه (جبراني)[2,0] 2 0 0.00 0 دکترا 3032 مختلط 5 ش.کلاس 8جلسه936 يکشنبه 13:00--14:30 ساختمان علوم پايه 96/10/23 13:30
9 ارزيابي توان محيط زيست (جبراني)[2,0] 2 0 2.00 0 ارشد 3385 مختلط 1 ش.کلاس 6جلسه936 دوشنبه 08:00--09:30 ساختمان علوم پايه 96/10/26 16:30
10 مباني برنامه ريزي ومديريت(جبراني)[2,0] 2 0 2.00 0 ارشد 3386 مختلط 1 ش.کلاس 6جلسه 937 دوشنبه 10:00--11:30 ساختمان علوم پايه 96/10/27 16:30

دیف نام درس ساعت نظری ساعت عملی ساعت نظری با ضریب ساعت عملی با ضریب مقطع کلاس مشخصه جنسیت ظرفیت کلاس گروه بندی روز و ساعت تشکیل و شماره کلاس تاریخ امتحان ساعت امتحان
1 ارزيابي سرزمين[1,1] 1 2 1.50 2 ارشد 3002 مختلط 5 ش.کلاس 936 سه شنبه 08:00--08:45 ساختمان علوم پايه ش.کلاس 936 دوشنبه 16:45--18:15 ساختمان علوم پايه 96/10/23 16:30
2 كارگاه ارزيابي وبرنامه ريزي[1,1] 1 2 1.50 2 ارشد 3003 مختلط 4 ش.کلاس 936 سه شنبه 09:45--10:30 ساختمان علوم پايه ش.کلاس 936 سه شنبه 10:30--12:00 ساختمان علوم پايه 96/10/20 16:30
3 تعيين ظرفيت بردزيستگاه[2,0] 2 0 3.00 0 ارشد 3004 مختلط 6 ش.کلاس 936 سه شنبه 13:00--14:30 ساختمان علوم پايه 96/10/25 16:30
4 روش تحقيق[2,0] 2 0 3.00 0 ارشد 3010 مختلط 20 ش.کلاس 935 يکشنبه 16:30--18:00 ساختمان علوم پايه 96/10/20 13:30
5 كاربرد GISدربرنامه ريزي ومديريت محيط زيست[2,0] 2 0 3.00 0 ارشد 3013 مختلط 2 ش.کلاس 935 دوشنبه 15:15--16:45 ساختمان علوم پايه 96/10/20 16:30
6 روش هاوتكنيك هاي برنامه ريزي ومديريت محيط زيست[2,0] 2 0 3.00 0 ارشد 3014 مختلط 2 ش.کلاس 935 دوشنبه 13:30--15:00 ساختمان علوم پايه 96/10/23 13:30
7 آمايش سرزمين(جبراني)[2,0] 2 0 3.00 0 دکترا 3031 مختلط 17 ش.کلاس 936 يکشنبه 14:45--16:15 ساختمان علوم پايه 96/10/25 13:30
8 ارزيابي اثرات توسعه (جبراني)[2,0] 2 0 0.00 0 دکترا 3032 مختلط 5 ش.کلاس 8جلسه936 يکشنبه 13:00--14:30 ساختمان علوم پايه 96/10/23 13:30
9 ارزيابي توان محيط زيست (جبراني)[2,0] 2 0 2.00 0 ارشد 3385 مختلط 1 ش.کلاس 6جلسه936 دوشنبه 08:00--09:30 ساختمان علوم پايه 96/10/26 16:30
10 مباني برنامه ريزي ومديريت(جبراني)[2,0] 2 0 2.00 0 ارشد 3386 مختلط 1 ش.کلاس 6جلسه 937 دوشنبه 10:00--11:30 ساختمان علوم پايه 96/10/27 16:30