عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه محیط زیستاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکتری محیط زیست دانشگاه علوم وتحقیقات
کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات

 اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان ،کارشناس ارزیابی و آمایش سرزمین ، مسئول واحد GIS &RS ( از تاریخ 15/3/85 تا 1/3/89 ):
 عضو شورای پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان،1386-1388
 عضو کمیته آلودگی هوای استان لرستان،1386-1389
 عضو کارگروه آمایش استان لرستان،1386-1389
 عضو کمیته کارشناسی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان،1386-1389
 عضو شورای کاربران GIS استان لرستان،1386-1389
 شرکت مهندسین مشاور هامون گسترصنعت، کارشناس ارشد واحد ارزیابی محیط زیست، مسئول GIS و سنجش از دور
 شرکت مهندسین مشاور ستیران، کارشناس ارشد مطالعات سد، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین

1: دوره HSE
2: شاخص کیفیت هوا ( AQI)
3: Arc GIS
4: سنجش از دور پیشرفته
5: Arc GIS
6: راهبردهای حفاظت از سرزمین در چارچوب اصول آمایش سرزمین
7: کار با وسایل سنجش آلودگی مانند GC MAS و اسپکتروفوتومتر و .....
8: نرم افزار CE QUAL W2