عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه محیط زیستاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کاربردهای نانوتکنولوژی در محیط زیست ، انتشارات بلور، سال 1392

1- کیانی صدر، مریم، نصیری، پروین، عباسپور، مجید، سخاوتجو، محمد صادق. ارزيابي آلودگي صدا در شهر خرم آباد به منظور ارائه راهكارهاي اجرايي جهت كنترل و كاهش آن ، چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی محیط شناسی،تابستان 1388،جلد پنچاهم

2- کیانی صدر، مریم.مکانیابی محل دفن پسماندهای ویژه استان قزوین با استفاده از روش های ANP و TOPSIS، اکسپت شده در مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست

3- کیانی صدر، مریم، چراغی، مهرداد، چگنی، ولی، مکانیابی دفن پسماند ویژه استان لرستان، مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، در نوبت چاپ

4- کیانی صدر، مریم، چراغی، مهرداد، صادقی، بهنام، پهنه بندی صنعتی استان همدان با تلفیق روشهای MCDM و Weighted Overlay، مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، در نوبت چاپ

5- کیانی صدر، مریم. ارزیابی ریسک کارخانه چرم همدان با کاربرد روشهای AHP, ANP, TOPSIS, FMEA، مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، در نوبت چاپ

6- کیانی صدر، مریم. شبیه سازی لایه بندی حرارتی و غلظت اکسیژن محلول با کاربرد مدل CE QUAL W2 (مطالعه موردی: سد گرشا)، مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب، تابستان 1396

7- کیانی صدر، مریم. ارزیابی سازگاری آلودگی صدای ناشی از فرودگاه امام خمینی و کاربری های مجاور با استفاده از مدل INM، همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا ، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، 1391

8- کیانی صدر، مریم. مهدی پور، فاطمه، افروزی، سالومه، ارزیابی اثرات زیست محیطی خط انتقال گاز بیجار سقز، همایش HSE،تهران،1390

9- کیانی صدر، مریم، سعیدی فرد، مرتضی، عارفیان، امیر. طراحی و وزن دهی مدل مکانیابی زیست محیطی سدهای باطله با استفاده از تکنیک دلفی و تحلیل سلسله مراتبی ، ارائه شده در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، دانشگاه تهران ، اردیبهشت 1387

10- کیانی صدر، مریم، سعیدی فرد، مرتضی، کاربرد سامان اطلاعات جغرافیایی ( GIS) و سنجش از راه دور ( RS ) در مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ( EIA) ، ارائه شده در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، دانشگاه تهران ، اردیبهشت 1387

11- کیانی صدر، مریم، سعیدی فرد، مرتضی، بررسی شیوه های تخمین شرایط آب و هوایی جهت ارزیابی پیامدهای زیست محیطی با استفاده از جدول النبرگ، ارائه شده در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، دانشگاه تهران ، اردیبهشت 1387

12- کیانی صدر، مریم، ورشوساز، کتایون، نوری، جعفر. بررسی پساب نیروگاه شهید مدحج اهواز و ارائه راهکارهای کنترلی ، ارائه شده در هشتمین همایش بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 1384

13- کیانی صدر، مریم، کرباسی، عبدالرضا. بررسی پراکنش NOX خروجی دودکش های واحد 1 گازی و واحد 2 بخاری نیروگاه شهید مدحج اهواز با استفاده از مدل Screen2 ، ارائه شده در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، دانشگاه تهران ،اسفند 1385

14- کیانی صدر، مریم، استفاده از نانوپلیمرهای متخلخل در جداسازی آلاینده های آلی آب ، ارائه شده در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ،دانشگاه تهران ، اسفند 1385

15- کیانی صدر، مریم، برنا، الهام.بررسی اثرات زیست محیطی کودهای شیمیایی و ارائه راهکار ، ارائه شده در دومین همایش ملی کشاورزی و بوم شناختی ایران ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، مهرماه 1386

16- کیانی صدر، مریم، نصیری، پروین، عباسپور، مجید، سخاوتجو، محمد صادق. بررسی آلودگی صوتی شهر خرم آباد ، ارائه شده در دهمین همایش ملی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،آبان 1386

17- کیانی صدر، مریم، نصیری، پروین، عباسپور، مجید، سخاوتجو، محمد صادق. تخمین های میان یابی از آلودگی صوتی در شهر خرم آباد ( نمونه ای از کاربرد GIS در Geostatistics ) ، فصل نامه علمی تخصصی GIS استان لرستان ،1386

18- کیانی صدر، مریم. استفاده از سیکلودکسترین در جداسازی آلاینده های آلی آب ، ارائه شده در سومین همایش سراسری دانشجویی فناوری نانو ، دانشگاه شیراز ، بهمن 1386

19- کیانی صدر، مریم. استفاده از نانو سنسورها در تحلیل های زیست محیطی ، ارائه شده در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، دانشگاه تهران ، اردیبهشت 1387

20- کیانی صدر، مریم. بررسی میانگین ترازهای معادل صوتی و تهیه نقشه همترازی صدا در شهر خرم آباد، ارائه شده در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، دانشگاه تهران ، اردیبهشت 1387

21- کیانی صدر، مریم، استفاده از نانو تکنولوژی برای کنترل آلاینده های آب ، ارائه شده در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، دانشگاه تهران ، اردیبهشت 1387

22- کیانی صدر، مریم، کنترل آلاينده های آب با استفاده از فناوري مادون قرمز ، ارائه شده در اولین همایش ملی بهره وری آب ، خرم آباد ،شهریور 1387

23- کیانی صدر، مریم، برنا، الهام، آلودگيهاي بي كانون چالش اصلي مديريت منابع آب در آينده ، ارائه شده در اولین همایش ملی بهره وری آب ، خرم آباد ،شهریور 1387

24- کیانی صدر، مریم. بررسی های ميانيابی پارامترهای صدا در شهر خرم آباد با استفاده از نرم افزار Arc GIS ، ارائه شده در اولین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ، دانشگاه تهران ، خرداد 1387

25- کیانی صدر، مریم. کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS) در محیط زیست ، پنجمین همایش سامانه اطلاعات مکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ،1387

26- کیانی صدر، مریم. تصفيه فاضلاب واحدهای الکل سازی ( مطالعه موردی الکل سازی های استان لرستان ) ، ارائه شده در سومین کنفرانس منابع آب ، دانشگاه تبریز ،1387

27- کیانی صدر، مریم. کارکردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS) در اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان ،چهارمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن ، واحد علوم و تحقیقات اهواز ، دیماه 1387

28- کیانی صدر، مریم. بررسی ترازهای آماری صدا و تعیین شاخص صدای ترافيك (TNI) در شهر خرم آباد، اولين همايش ملي صوت (آكوستيك)،دانشگاه مالک اشتر شیراز،اردیبهشت 1388

29- کیانی صدر، مریم. پهنه بندی توان های طبیعت گردی و مدیریت زیست محیطی ( مطالعه موردی: دریاچه گهر )، اولین همایش امنیت و توسعه پایدار گردشگری ،اصفهان ، آذر ماه 1388

30- کیانی صدر، مریم. بررسی اثرات زیست محیطی سدهای باطله،سومین همایش ونمایشگاه منابع طبیعی،دانشکده منابع طبیعی لرستان ،اسفند 1388

31- کیانی صدر، مریم. نصیری، پروین، حسینی، محسن، منوری، سید مسعود، قراگوزلو، علیرضا. رزیابی سازگاری آلودگی صدای ناشی از فرودگاه امام خمینی و کاربری های مجاور با استفاده از مدل INM ، اولین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، 1391

32- کیانی صدر، مریم، سعیدی فرد، مرتضی، عارفیان، امیر، پهنه بندی کمی توان طبیعت گردی (گردشگری) در منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از نرم افزار Arc GIS ، پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست،تهران،1389

33- کیانی صدر، مریم.ارزیابی اثرات زیست محیطی خط انتقال گاز گرماب – زرین رود – خدابنده، پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست،تهران،1389

34- Kianisadr, M. Nassiri, P. Hosseini, M. Monavari, M. Gharagoozlo, a. Assessment of Land Use Compatibility and The IKIA Airport Noise Pollution with Noise Mapping , Journal of Air Transport Management, 2014.

35- Kianisadr, m.Application of CE-QUAL-W2 Model to Thermal Stratification(Case Study: Garsha Dam, Iran), Survey Methodology Journal, 2015

36- Kianisadr, m. Prediction of Airport Noise with CadnaA Model and GIS (Case Study: IKIA Airport), Ecopersia, 2017 

37-Jalilian Somayeh, Kianisadr Maryam. Human Health Effects of livimg in a specific ecology area, 4 th international conference on environmental planninning and management, Tehran -

38- Jalilian Somayeh, Kianisadr Maryam. Drought effects of climate change on living creatures forests of amazon, 4 th international conference on environmental planninning and management, Tehran

39- Roghayeh Parchianloo,Raziyeh Rahimi,Maryam Kiani sadr,Abdol Reza Karbasi,Alireza Gharagozlo, Design new model to evaluate the ecological potential land for urban development and service (city of zanjan),4 th international conference on environmental planninning and management, Tehran