عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکترای معماری

مطالعات تطبیقی هنر و معماری، معماری اسلامی، معماری ایران، روش شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی معماری، زمینه گرایی و منطقه گرایی

عضو هیات تحریریه مجله مطالعات محیطی هفت حصار