عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه مدیریتمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازاریابی .دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
2. کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگارنی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاداسلامی واحداراک1376-1373
3. کارشناسی مدیریت بازرگارنی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاداسلامی واحدسنندج1373-1369

مدیر اقتصادی دانشگاه
تهران
1350