عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه تربیت بدنیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکتری بیومکانیک ورزشی

آنالیز گام برداری
بیومکانیک ورزشی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
بیجار
1358
08134494042

- عضو انجمن بین¬المللی بیومکانیک ISB از سال 2014