عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه مدیریتمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1. تسلط بر ارزشگذاری شرکتهای بورسی و غیر بورسی
2.تسلط بر گزارشات افزایش سرمایه و تحلیل گزارشات مربوطه
3. تسلط بر محاسبات مربوط به خالص ارزش داراییهای شرکتهای هلدینگ
4. تهیه گزارشات مرتبط با تحلیل صنعت
5. تهیه گزارشات مربوط به بودجه و قانون توسعه کشور
6. تهیه گزارشات هیات مدیره به مجمع
و کلیه کارهای مرتبط با سرمایه گذاری

اهواز
1358