عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

-کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران

- طراحی مجتمع های مسکونی

همدان

-عضو سازمان نظام مهندسی استان همدان