عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه فیزیک و ژئوفیزیکاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

فیزیک حالت جامد پیشرفته (۲)
مکانیک کوانتومی پیشرفته (۱)
ماده چگال (۱)
مباحث ویژه