عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه فیزیک و ژئوفیزیکاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی: دانشگاه بوعلی سینا- همدان (از۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲)
کارشناسی ارشد: دانشگاه بوعلی سینا- همدان (از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴)
دکتری: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه- گاوازنگ- زنجان (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی فیزیک و ‌ژئوفیزیک(از ۱۳۹۳ تا کنون)