عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه فیزیک و ژئوفیزیکاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

 1. Effective dynamics of a random walker on a heterogeneous ring: Exact results, S. R. Masharian, Physica A 501 (2018) 126-133.
 2. Particle current fluctuations in a variant of asymmetric Glauber model, S. R.Masharian, P. Torkaman and F. H. Jafarpour , A. Aghamohammadi, Phys. Rev. E 89, 012133 (2014) 
 3. Relaxation time in a non-conserving driven-diffusive system with parallel dynamics, S. R.Masharian and F. H. Jafarpour , A. Aghamohammadi, J. Stat. Mech.  (2012) P07024.
 4. A heterogeneous zero-range process related to a two-dimensional walk model, S. R.Masharian and F. H. Jafarpour. International Journal of Modern Physics B, Vol. 26,  ( 2012)
 5. One-transit paths and steady-state of a non-equilibrium process in a discrete-time update,F.fayaz, F. H. Jafarpour,S. R. Masharian and S. zeraati, J. Stat. Mech.  (2010) P12009
 6. Discrete-time analysis of traveling wave solutions and steady state of a PASEP with open boundaries, S. R. Masharianand F. Zamani, J. Phys. A: Math. Theor.43  (2010) 425005
 7. Temporal evolution of product shock measures in TASEP with sublattice-parallel update,F. H. Jafarpour and S. R. Masharian, Phys. Rev. E 79 (2009) 051124
 8. Repelling random walkers in a diffusion-coalescence system,F. H. Jafarpour and S. R. Masharian, Physical Review E 77 (2008) 031115
 9. Matrix product steady states as superposition of product shock measures in 1D driven systems,F. H. Jafarpour and S. R. Masharian, J. Stat. Mech. (2007) P10013
 10. The Study of Shocks in Three-States Driven-Diffusive Systems: A Matrix Product Approach,F. H. Jafarpour and S. R. Masharian, J. Stat. Mech. (2007) P03009
 11. Exact Shock Profile for the ASEP with Sublattice-Parallel Update, F. H. Jafarpour, F. E. Ghafari and S. R. Masharian, Journal of Physics A:Mathematical and General 38 (2005) 4579-4588
 12. Exact Solution of a Reaction-Diffusion Model with Particle-Number Conservation, F.H. Jafarpour and S. R. Masharian, Physical Review E 70 (2004) 056121

طرحهای ‍ پژوهشی:

۱) پدیده های بحرانی در یک دستگاه دور از تعادل تحت شرایط مرزی و بروزرسانی های متفاوت

۲) محاسبه ضریب پخش و سرعت شوک در یک دستگاه غیر تعادلی بدون بقای ذره