عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

لیسانس مامایی
کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک
دکتری بهداشت جامعه

بهداشت روانی زنان باردار
روانشناسی زنان

معاون علوم پزشکی
همدان
09181116026