عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

شنبه و یکشنبه (پرستاری و بهداشت مادر و نوزاد 10-8 زبان تخصصی14:30-13)
دوشنبه پرستاری بهداشت محیط 9:30-8:45 8:45 -8 پرستاری فرد و خانواده 14:30-13 4:15-14:45

پرستاری و بهداشت مادر و نوزاد ،زبان تخصصی ،پرستاری بهداشت محیط،پرستاری فرد و خانواده ، روش تحقیق در پرستاری ، آمار حیاتی