عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمرانمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی مهندسی عمران - عمران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - زلزله

1- شکل پذیری و رفتار سازه ها
2- طراحی سازه های مقاوم در برابر بارهای جانبی

مدیر گروه عمران
تهران
1355
34481192

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان